نویسنده = ������������ �������������� ����������
شناساپذیری در مدل های خطی تعمیم یافته با اثرهای تصادفی

دوره 4، شماره 2، آبان 1393، صفحه 49-69

الهام تبریزی؛ احسان بهرامی سامانی؛ ناصح جعفری


تحلیل پاسخ های آمیخته گسسته و پیوسته رده بندی شده

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 27-44

احسان بهرامی سامانی؛ حمید عالی پور