نویسنده = �������� �������� ��������
تحلیل پاسخ های آمیخته گسسته و پیوسته رده بندی شده

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 27-44

احسان بهرامی سامانی؛ حمید عالی پور