نویسنده = ���������� �������� �������� ����������
بررسی مدول های α- کوتاه موازی

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 437-447

10.22055/jamm.2022.41194.2053

سید مالک جاودان نژاد؛ نسرین شیرعلی؛ مریم شیرعلی؛ سیده فاطمه موسوی نسب