نویسنده = ���������� ������ �������� ������
توزیع چوله نرمال چندمدی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 382-399

10.22055/jamm.2021.35652.1873

فروغ نقیبی؛ سید محمد رضا علوی؛ رحیم چینی پرداز