نویسنده = ������ ������������ ������������
کاربرد توزیع‌های آمیخته - مقیاس نرمال چند متغیره در برازش مدل‌های چند سطحی

دوره 2، شماره 2، آبان 1391، صفحه 71-88

ریحانه شکل آبادی؛ ایرج کاظمی