نویسنده = ���������� ���������� ������������
مقایسه روش‌های خودگردان و شبکه عصبی خودگردان در سری-های زمانی غیرخطی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 85-106

مسعود عیسی پره؛ نصراله ایران پناه؛ مرجان کائدی