نویسنده = �������� �������� ������ �������� ��������
مقایسه بازه‌های اطمینان خودگردان برای میانگین زمان پاسخ دریک مطالعه شبیه سازی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 107-130

حسین کاظم زاده قره چبق؛ بهمن تارویردی زاده؛ علیرضا افشاری صفوی