نویسنده = �������������� ��������������
یادداشتی کوتاه بر ویژگی ماروت در حلقه‌ی توابع پیوسته

دوره 13، شماره 1، تیر 1402، صفحه 52-58

10.22055/jamm.2023.41746.2081

محمدعلی سیاوشی؛ فریماه فرخ‌پی


فضاهای λ-نیم‌فشرده و ‌λ-فشرده‌ی قوی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-10

10.22055/jamm.2021.34921.1852

معصومه اعتبار؛ محمدعلی سیاوشی