نویسنده = �������� ���������� ��������
مدلی جدید برای تعیین نقاط اتکا در تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 3، شماره 2، آبان 1392، صفحه 61-79

فرانک حسین زاده سلجوقی؛ زهرا الهی مقدم