نویسنده = �������� ���������������� ��������
برآورد شبه درستنمایی مدل کسینوسی توزیع فون میزس دومتغیره

دوره 4، شماره 2، آبان 1393، صفحه 71-86

سیما نوری جویباری؛ موسی گل علی زاده