نویسنده = �������������� ����������
شناساپذیری در مدل های خطی تعمیم یافته با اثرهای تصادفی

دوره 4، شماره 2، آبان 1393، صفحه 49-69

الهام تبریزی؛ احسان بهرامی سامانی؛ ناصح جعفری