نویسنده = محمد قاسم اکبری
تعداد مقالات: 3
1. مدل بندی سری های زمانی ناپارامتری بر اساس داده های فازی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 446-462

10.22055/jamm.2021.37042.1915

فائزه ترکیان؛ مسعود یارمحمدی؛ غلام رضا حسامیان؛ محمد قاسم اکبری


2. بهبود یک روش آزمون فرضیه و فاصله اطمینان در رگرسیون خطی تک متغیره فازی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-32

10.22055/jamm.2019.23961.1505

محمد قاسم اکبری؛ علامرضا حسامیان


3. رگرسیون نیمه پارامتری فازی بر اساس خوشه‌بندی فازی

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 37-58

10.22055/jamm.2017.13103

معصومه اسداللهی؛ محمد قاسم اکبری