نویسنده = ������������ �������� ��������
مدل بندی سری های زمانی ناپارامتری بر اساس داده های فازی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 446-462

10.22055/jamm.2021.37042.1915

فائزه ترکیان؛ مسعود یارمحمدی؛ غلام رضا حسامیان؛ محمد قاسم اکبری


رگرسیون نیمه پارامتری فازی بر اساس خوشه‌بندی فازی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 37-58

10.22055/jamm.2017.13103

معصومه اسداللهی؛ محمد قاسم اکبری