نویسنده = ���������� �������� ������������������ ����������