نویسنده = غلام رضا حسامیان
تعداد مقالات: 2
1. مدل بندی سری های زمانی ناپارامتری بر اساس داده های فازی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 446-462

10.22055/jamm.2021.37042.1915

فائزه ترکیان؛ مسعود یارمحمدی؛ غلام رضا حسامیان؛ محمد قاسم اکبری


2. بهبود یک روش آزمون فرضیه و فاصله اطمینان در رگرسیون خطی تک متغیره فازی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-32

10.22055/jamm.2019.23961.1505

محمد قاسم اکبری؛ علامرضا حسامیان