نویسنده = ���������������� ��������������
مدل بندی سری های زمانی ناپارامتری بر اساس داده های فازی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 446-462

10.22055/jamm.2021.37042.1915

فائزه ترکیان؛ مسعود یارمحمدی؛ غلام رضا حسامیان؛ محمد قاسم اکبری