نویسنده = ������������ ���������� ������
معیاری برای انتخاب طرح عاملی کسری دو سطحی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 61-68

10.22055/jamm.2021.29978.1731

نبز اسمعیل زاده؛ شیدا رمضانی