نویسنده = ���� ���������� ����������
برنامه ریزی درجه دوم محدب تعمیم یافته برای حل دستگاه های خطی فازی

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 146-170

10.22055/jamm.2019.26438.1605

امید سلیمانی فرد؛ ناصر آخوندی؛ محدثه رمضان زاده؛ مرتضی گچ پزان