نویسنده = ������������������ ������������ ��������