نویسنده = ������������ ����������
ارزیابی عملکرد و تعیین بازده به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای

دوره 10، شماره 2، دی 1399، صفحه 309-340

10.22055/jamm.2020.29434.1719

هیلدا صالح؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ محسن رستمی؛ مرتضی شفیعی