نویسنده = �������������� ������������
فضاهای λ-نیم‌فشرده و ‌λ-فشرده‌ی قوی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-10

10.22055/jamm.2021.34921.1852

معصومه اعتبار؛ محمدعلی سیاوشی


نگاشت های R - s - پیوسته

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 213-225

10.22055/jamm.2019.26434.1606

معصومه اعتبار