نویسنده = ���������� �������������� ������ ������������
یک مدل برنامه‌ریزی چند‌هدفه برای مساله برنامه‌ریزی دروس دانشگاهی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 90-107

10.22055/jamm.2022.39456.1990

سید علیرضا حسینی دهمیری؛ محمد عارف صمدی