نویسنده = ���������� ���������� ������������
طراحی شبکه تأمین حلقه بسته در شرایط عدم‌قطعیت مطالعه موردی: کالاهای اساسی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 124-168

10.22055/jamm.2020.30168.1738

حامد پورعلیخانی؛ بهمن نادری؛ علیرضا ارشدی خمسه