نویسنده = ������ �������� ����������
حل عددی برخی مسائل مستقیم و معکوس هدایت گرمایی دوبعدی به کمک روش جواب بنیادی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 65-86

10.22055/jamm.2018.13724

جواد دمیرچی؛ علی جانمحمدی؛ مسعود حسن پور؛ رضا معمار باشی