نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعمیمی از مدل دلتا شوک

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 58-70

10.22055/jamm.2019.26715.1618

محمد حسین پورسعید