نویسنده = ������������ ����������������
الگوریتمی برای محاسبه ی ایده آل های مرتب نقاط و کاربردهای آن در مدل های زیست شناسی

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 304-315

10.22055/jamm.2022.40218.2017

فرزانه امینی خلف بادام؛ سجاد رحمنی؛ عبدالعلی بصیری؛ مارتین کروتزر