نویسنده = �������� �������� �������������� ����������
مقایسه تصادفی سیستم‌های ‎k‎ از ‎n‎ براساس تابع دگرشکلی

دوره 10، شماره 2، دی 1399، صفحه 356-378

10.22055/jamm.2020.30655.1748

الهام خالق پناه نوقابی؛ مجید رضائی؛ مجید چهکندی