نویسنده = ������������������ ����������
مدل‌سازی رگرسیونی به روش تی لاسو بیزی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 365-381

10.22055/jamm.2021.35112.1859

علی شادرخ؛ زهرا خادم بشیری؛ مسعود یارمحمدی