نویسنده = �������������� ����������
تعیین توابع منبع و شار مرزی مجهول در یک مساله نفوذ کسری-زمانی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 271-287

10.22055/jamm.2021.35292.1862

صدیقه طوبایی؛ مرتضی گرشاسبی؛ پرستو ریحانی اردبیلی