نویسنده = شعبان قلندرزاده
نیم شبه حلقه های شبه منظم راست ( چپ )

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 24-33

10.22055/jamm.2022.35409.1865

ژاله شمسی؛ شعبان قلندرزاده؛ پرستو ملکوتی راد


چه وقت C+(X) یک نیم حلقه پیوسته است؟

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 54-61

10.22055/jamm.2022.37999.1953

فروغ دلدار؛ شعبان قلندرزاده؛ مهرداد نامداری