نویسنده = �������� �������������� ��������
برآورد قابلیت اعتماد تنش-مقاومت چندمؤلفه‌ای بر اساس توزیع تاپ-لئون توانی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 558-572

10.22055/jamm.2021.35429.1868

حسین پاشا زانوسی؛ احمد پوردرویش حیدری؛ اکبر اصغرزاده نشلی