نویسنده = �������������� ���������� ��������
تعمیم هایی از اطلاع کولبک-لیب لر بر اساس تابع بقا

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 400-414

10.22055/jamm.2021.35790.1877

هدیه افتخاری مودی؛ هادی علیزاده نوقابی؛ محمد خراشادی زاده