نویسنده = �������������� ��������������
مقدار ویژه ۱- و گراف‌های فاقد مثلث

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 81-89

10.22055/jamm.2022.38047.1947

حسین اسماعیلیان؛ ابراهیم قربانی