نویسنده = ������������������ ��������
ساختار نگه دارنده‌های خطی قوی مهتری درجه

دوره 13، شماره 1، تیر 1402، صفحه 79-91

10.22055/jamm.2023.42660.2122

یامین سیاری؛ احمد محمدحسنی؛ مهدی دهقانیان


ماتریس های زیرتصادفی سطری تعمیم یافته و مهتری

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 523-534

10.22055/jamm.2023.36648.1897

احمد محمدحسنی؛ یامین سیاری