نویسنده = ������������ ��������
کدهای دوری اریب (F_p^m(F_p^m+uF_p^m-جمعی از طول 2p^s

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 626-638

10.22055/jamm.2021.36684.1900

سعید باقری؛ رقیه محمدی حصاری؛ حامد رضایی؛ رشید رضایی؛ کریم سامعی