نویسنده = ������������ ��������
بررسی مدل ریاضی کبد انسان با رویکرد مشتق کسری کاپوتو

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 750-760

10.22055/jamm.2022.37102.1918

مهدی شبیبی؛ زهره زین العابدینی چرندابی؛ حکیمه محمدی؛ شهرام رضاپور