نویسنده = ������������������ �������������� ����������
پیرامون گاما نیم ابرگروه های مرتب و شبه مرتب

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 323-335

10.22055/jamm.2022.37327.1928

سهراب استادهادی دهکردی؛ بیژن دواز؛ نوره رخش خورشید