نویسنده = ���������������� ������������������
خواص پایه ای جبر تولید شده توسط عملگر های ترکیبی وزندار روی فضای 〖L^p-L〗^∞

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 34-44

10.22055/jamm.2022.37301.1927

ابوالقاسم علیشاهی؛ سعیده شمسی گمچی؛ علی عبادیان