نویسنده = ������������ ���������� ��������������
زیرحلقه‌های ماکسیمال در دامنه‌های پروفر

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 175-184

10.22055/jamm.2022.38944.1973

البرز آذرنگ؛ محمدرضا علینقی زاده