کلیدواژه‌ها = کنترل بهینه
مدل کنترل بهینه رشد سلول های بنیادی و غیر بنیادی سرطانی برای تجویز داروی دوکسوروبیسین

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 535-547

10.22055/jamm.2023.39701.1997

علیرضا فخارزاده جهرمی؛ فاطمه بهمنی بهلولی؛ آمنه طالعی


تعیین هم زمان کنترل و وضعیت بهینه در سیستم متضمن غشا مرتعض مستدیر به روش گسسته سازی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 27-42

علیرضا فخارزاده جهرمی؛ پرویز الهی؛ ندیمه جعفر پور