کلیدواژه‌ها = شبه‌خودتوان راست (چپ)
نیم شبه حلقه های شبه منظم راست ( چپ )

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 24-33

10.22055/jamm.2022.35409.1865

ژاله شمسی؛ شعبان قلندرزاده؛ پرستو ملکوتی راد