کلیدواژه‌ها = میانگین مربع خطا"
بهینه سازی برآورد میانگین جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1401

10.22055/jamm.2022.39680.1996

لیدر نوایی؛ رضا اکبری