موضوعات = آمار
بهینه سازی برآورد میانگین جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1401

10.22055/jamm.2022.39680.1996

لیدر نوایی؛ رضا اکبری


تعمیم هایی از اطلاع کولبک-لیب لر بر اساس تابع بقا

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 400-414

10.22055/jamm.2021.35790.1877

هدیه افتخاری مودی؛ هادی علیزاده نوقابی؛ محمد خراشادی زاده


مدل بندی سری های زمانی ناپارامتری بر اساس داده های فازی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 446-462

10.22055/jamm.2021.37042.1915

فائزه ترکیان؛ مسعود یارمحمدی؛ غلام رضا حسامیان؛ محمد قاسم اکبری


تحلیل بیزی مدل‌های رگرسیونی اقتصادسنجی فضایی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 288-301

10.22055/jamm.2020.33734.1820

فاطمه حسینی؛ امید کریمی


مدل‌سازی رگرسیونی به روش تی لاسو بیزی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 365-381

10.22055/jamm.2021.35112.1859

علی شادرخ؛ زهرا خادم بشیری؛ مسعود یارمحمدی


توزیع چوله نرمال چندمدی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 382-399

10.22055/jamm.2021.35652.1873

فروغ نقیبی؛ سید محمد رضا علوی؛ رحیم چینی پرداز


معیاری برای انتخاب طرح عاملی کسری دو سطحی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 61-68

10.22055/jamm.2021.29978.1731

نبز اسمعیل زاده؛ شیدا رمضانی


مقایسه تطبیقی پیش‌بینی تلاطم پذیری قیمت سهام با روش گارچ و گارچ بوت استرپ

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 169-194

10.22055/jamm.2020.32338.1794

رحیم قاسمیه؛ حسنعلی سینایی؛ عبدالحسین نیسی؛ زهرا چهارلنگی سردارآبادی


مقایسه تصادفی سیستم‌های ‎k‎ از ‎n‎ براساس تابع دگرشکلی

دوره 10، شماره 2، دی 1399، صفحه 356-378

10.22055/jamm.2020.30655.1748

الهام خالق پناه نوقابی؛ مجید رضائی؛ مجید چهکندی