موضوعات = آمار
برآورد منحنی مشخصه عملکرد گیرنده (ROC) با استفاده از تابع هسته برنام-سندرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jamm.2022.40270.2018

حبیب اله ممبینی؛ بهزاد منصوری؛ محمدرضا آخوند


برآورد مدل اتورگرسیو چندکی خطی با استفاده از الگوریتم EM تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jamm.2022.39430.1988

محمد بهمنی


توزیع گسسته متوازن وایبل و مدل گسسته مقدار خودبازگشتی متناظر آن: ویژگی ها، برآورد و آنالیز داده های شمارشی فوت ناشی از COVID-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

10.22055/jamm.2022.40477.2027

سیده محبوبه حسینی بالادزایی؛ عین الله دیری؛ عزت الله بالویی جامخانه


بهینه سازی برآورد میانگین جامعه

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 138-153

10.22055/jamm.2022.39680.1996

لیدر نوایی؛ رضا اکبری


تعمیم هایی از اطلاع کولبک-لیب لر بر اساس تابع بقا

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 400-414

10.22055/jamm.2021.35790.1877

هدیه افتخاری مودی؛ هادی علیزاده نوقابی؛ محمد خراشادی زاده


مدل بندی سری های زمانی ناپارامتری بر اساس داده های فازی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 446-462

10.22055/jamm.2021.37042.1915

فائزه ترکیان؛ مسعود یارمحمدی؛ غلام رضا حسامیان؛ محمد قاسم اکبری


تحلیل بیزی مدل‌های رگرسیونی اقتصادسنجی فضایی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 288-301

10.22055/jamm.2020.33734.1820

فاطمه حسینی؛ امید کریمی


مدل‌سازی رگرسیونی به روش تی لاسو بیزی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 365-381

10.22055/jamm.2021.35112.1859

علی شادرخ؛ زهرا خادم بشیری؛ مسعود یارمحمدی


توزیع چوله نرمال چندمدی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 382-399

10.22055/jamm.2021.35652.1873

فروغ نقیبی؛ سید محمد رضا علوی؛ رحیم چینی پرداز


معیاری برای انتخاب طرح عاملی کسری دو سطحی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 61-68

10.22055/jamm.2021.29978.1731

نبز اسمعیل زاده؛ شیدا رمضانی


مقایسه تطبیقی پیش‌بینی تلاطم پذیری قیمت سهام با روش گارچ و گارچ بوت استرپ

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 169-194

10.22055/jamm.2020.32338.1794

رحیم قاسمیه؛ حسنعلی سینایی؛ عبدالحسین نیسی؛ زهرا چهارلنگی سردارآبادی


مقایسه تصادفی سیستم‌های ‎k‎ از ‎n‎ براساس تابع دگرشکلی

دوره 10، شماره 2، دی 1399، صفحه 356-378

10.22055/jamm.2020.30655.1748

الهام خالق پناه نوقابی؛ مجید رضائی؛ مجید چهکندی