موضوعات = آمار
آزمون تعیین خطای مشخص سازی مدل خطی عام برای داده های گم شده

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-26

10.22055/jamm.2018.24634.1541

فیاض بهاری؛ صفر پارسی؛ مجتبی گنجعلی


تحلیل بیزی نرخ سرطان معده در استان گیلان با مدل اتوبتا-دوجمله‌ای فضایی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 27-43

10.22055/jamm.2018.25994.1586

لیلا عابدین پور لیارجدمه؛ حسین باغیشنی؛ نگار اقبال


تعمیمی از مدل دلتا شوک

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 58-70

10.22055/jamm.2019.26715.1618

محمد حسین پورسعید


یک مدل جدید برای فرآیندهای همبسته دوره ایی با پراکندگی متغیر شرطی

دوره 8، شماره 2، آبان 1397، صفحه 38-53

10.22055/jamm.2018.20658.1377

روح اله رمضانی؛ سعید رضاخواه ورنوسفادرانی؛ مجید فرهادی


رگرسیون بتای آمیخته افزوده و مدل‌بندی نسبت شاغلین در خانوار

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 19-36

10.22055/jamm.2017.13102

زهره فلاح محسن خانی؛ محسن محمدزاده


رگرسیون نیمه پارامتری فازی بر اساس خوشه‌بندی فازی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 37-58

10.22055/jamm.2017.13103

معصومه اسداللهی؛ محمد قاسم اکبری