موضوعات = ریاضی زیستی
راهکار نظریه بازی ها برای کنترل همه گیری ویروس کرونا

دوره 13، شماره 1، تیر 1402، صفحه 130-141

10.22055/jamm.2023.40976.2045

آرتا امیر جمشیدی؛ سیدمهدی مظلوم


ارائه الگوریتمی نوین برای حل مساله ساخت درخت فیلوژنتیک ریشه‌دار بر اساس سه‌تایی‌های ریشه‌دار ورودی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 195-209

10.22055/jamm.2021.35124.1860

هادی پورمحمدی؛ محسن سرداری زارچی؛ محمد علی صحتی؛ محمد میرابی؛ سید حسن مرتضوی زارچ


تحلیل دینامیکی سیستم شکار‌-‌شکارچی مرتبه کسری مبتنی بر تابع میتاگ‌-‌لفلر

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 49-60

10.22055/jamm.2020.33065.1808

شهناز محمدی؛ فریدون مرادلو؛ مجتبی حاجی پور