موضوعات = ریاضی زیستی
تعداد مقالات: 8
2. ارائه الگوریتمی نوین برای حل مساله ساخت درخت فیلوژنتیک ریشه‌دار بر اساس سه‌تایی‌های ریشه‌دار ورودی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 195-209

10.22055/jamm.2021.35124.1860

هادی پورمحمدی؛ محسن سرداری زارچی؛ محمد علی صحتی؛ محمد میرابی؛ سید حسن مرتضوی زارچ


3. تحلیل دینامیکی سیستم شکار‌-‌شکارچی مرتبه کسری مبتنی بر تابع میتاگ‌-‌لفلر

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 49-60

10.22055/jamm.2020.33065.1808

شهناز محمدی؛ فریدون مرادلو؛ مجتبی حاجی پور


5. مدل‌سازی تاثیر تغییرات فصلی و مرگ‌ومیر زنبورهای پرستار در کلونی زنبور عسل

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-92

10.22055/jamm.2019.26669.1613

شاهین باقری؛ مهدی میرزائی؛ رضوان صالحی