موضوعات = جبر
عناصر شبه‌تحویل‌ناپذیر در مشبکه‌های ضربی

دوره 13، شماره 3، دی 1402، صفحه 376-386

10.22055/jamm.2023.44360.2184

اسماعیل رستمی؛ شکوفه قربانی


ماتریس های زیرتصادفی سطری تعمیم یافته و مهتری

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 523-534

10.22055/jamm.2023.36648.1897

احمد محمدحسنی؛ یامین سیاری


پیرامون گاما نیم ابرگروه های مرتب و شبه مرتب

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 323-335

10.22055/jamm.2022.37327.1928

سهراب استادهادی دهکردی؛ بیژن دواز؛ نوره رخش خورشید


بررسی مدول های α- کوتاه موازی

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 437-447

10.22055/jamm.2022.41194.2053

سید مالک جاودان نژاد؛ نسرین شیرعلی؛ مریم شیرعلی؛ سیده فاطمه موسوی نسب


کدهای دوری اریب (F_p^m(F_p^m+uF_p^m-جمعی از طول 2p^s

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 626-638

10.22055/jamm.2021.36684.1900

سعید باقری؛ رقیه محمدی حصاری؛ حامد رضایی؛ رشید رضایی؛ کریم سامعی


نتایجی درباره گروه های کامل

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 85-94

10.22055/jamm.2018.13725

بهروز عدالت زاده؛ حمید محمدزاده


ساکل موضعی (C(X

دوره 4، شماره 2، آبان 1393، صفحه 87-99

سمیه سلطانپور؛ مهرداد نامداری