موضوعات = آمار
تعداد مقالات: 10
2. توزیع چوله نرمال چندمدی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 382-399

10.22055/jamm.2021.35652.1873

فروغ نقیبی؛ سید محمد رضا علوی؛ رحیم چینی پرداز


3. مقایسه‌های تصادفی سیستم‌های سری و موازی با مولفه‌های مستقل و ناهمگن لگ‌لجستیک

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 418-438

10.22055/jamm.2020.31100.1760

فریبا قنبری؛ قباد برمال زن؛ سیدرضا هاشمی


5. رگرسیون بتای آمیخته افزوده و مدل‌بندی نسبت شاغلین در خانوار

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 19-36

10.22055/jamm.2017.13102

زهره فلاح محسن خانی؛ محسن محمدزاده


6. رگرسیون نیمه پارامتری فازی بر اساس خوشه‌بندی فازی

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 37-58

10.22055/jamm.2017.13103

معصومه اسداللهی؛ محمد قاسم اکبری


8. بر آورد پارامترهای فازی از طریق وزن های فازی و برنامه ریزی خطی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 61-80

10.22055/jamm.2016.12304

صدیقه دانش؛ رحمان فرنوش؛ طاهره رزاق نیا