موضوعات = استنباط آماری
مقایسه تطبیقی پیش‌بینی تلاطم پذیری قیمت سهام با روش گارچ و گارچ بوت استرپ

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 169-194

10.22055/jamm.2020.32338.1794

رحیم قاسمیه؛ حسنعلی سینایی؛ عبدالحسین نیسی؛ زهرا چهارلنگی سردارآبادی


برآورد شبه درستنمایی مدل کسینوسی توزیع فون میزس دومتغیره

دوره 4، شماره 2، آبان 1393، صفحه 71-86

سیما نوری جویباری؛ موسی گل علی زاده


انتخاب متغیر در مدل‌های آمیخته متناهی تعمیم‌یافته نیم‌پارامتری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-26

فرزاد اسکندری؛ احسان ارمز؛ رحمان فرنوش


مقایسه بازه‌های اطمینان خودگردان برای میانگین زمان پاسخ دریک مطالعه شبیه سازی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 107-130

حسین کاظم زاده قره چبق؛ بهمن تارویردی زاده؛ علیرضا افشاری صفوی