موضوعات = استنباط آماری
تعداد مقالات: 19
3. مقایسه تطبیقی پیش‌بینی تلاطم پذیری قیمت سهام با روش گارچ و گارچ بوت استرپ

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 169-194

10.22055/jamm.2020.32338.1794

رحیم قاسمیه؛ حسنعلی سینایی؛ عبدالحسین نیسی؛ زهرا چهارلنگی سردارآبادی


5. بهبود یک روش آزمون فرضیه و فاصله اطمینان در رگرسیون خطی تک متغیره فازی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-32

10.22055/jamm.2019.23961.1505

محمد قاسم اکبری؛ علامرضا حسامیان


11. تشخیص داده‌های دورافتاده دایره‌ای با استفاده از یک مدل آمیزاه ای از توزیع‌های فون‌میزس

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

10.22055/jamm.2018.20998.1394

موسی گل علی زاده؛ خدیجه عبدی؛ تابان باغفلکی


16. برآورد شبه درستنمایی مدل کسینوسی توزیع فون میزس دومتغیره

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 71-86

سیما نوری جویباری؛ موسی گل علی زاده


17. انتخاب متغیر در مدل‌های آمیخته متناهی تعمیم‌یافته نیم‌پارامتری

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-26

فرزاد اسکندری؛ احسان ارمز؛ رحمان فرنوش


19. مقایسه بازه‌های اطمینان خودگردان برای میانگین زمان پاسخ دریک مطالعه شبیه سازی

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 107-130

حسین کاظم زاده قره چبق؛ بهمن تارویردی زاده؛ علیرضا افشاری صفوی