موضوعات = آمار بیزی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل بیزی مدل‌های رگرسیونی اقتصادسنجی فضایی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 288-301

10.22055/jamm.2020.33734.1820

فاطمه حسینی؛ امید کریمی


2. مدل‌سازی رگرسیونی به روش تی لاسو بیزی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 365-381

10.22055/jamm.2021.35112.1859

علی شادرخ؛ زهرا خادم بشیری؛ مسعود یارمحمدی


4. برآورد ((R=P(X>Y) در توزیع نمایی بر اساس روش‌های E- بیز و بیز سلسله مراتبی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-64

10.22055/jamm.2018.13722

شهرام یعقوب زاده شهرستانی